Beleidsplan

Stichting Thania Lawrence is opgericht met als doel mensen die het financieel zwaar hebben, of die op andere vlakken een moeilijke tijd doormaken, te ondersteunen en een lichtpuntje te bieden. Onze missie is gebaseerd op het principe "wie goed doet, goed ontmoet", waarbij we streven naar een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar ondersteunen. Dit beleidsplan biedt een overzicht van onze doelstellingen, strategieën en activiteiten om deze missie te verwezenlijken.

Missie en Visie

Missie: Stichting Thania Lawrence zet zich in om mensen die het moeilijk hebben te helpen door middel van concrete ondersteuning, zoals voedsel-, kleding-, verjaardags-, en kerstpakketten, en door het organiseren van onbezorgde momenten zoals uitjes en vakanties. We willen niet alleen directe hulp bieden, maar ook bijdragen aan bewustwording in de maatschappij over het belang van naastenliefde en solidariteit.

Visie: Ons streven is een samenleving waarin niemand zich alleen hoeft te voelen in tijden van nood. We willen een verschil maken door niet alleen materiële steun te bieden, maar ook door een gemeenschap te creëren waarin mensen omzien naar elkaar en bereid zijn elkaar te helpen.

Kernwaarden

 1. Solidariteit: We geloven in het belang van solidariteit en gemeenschapszin.

 2. Transparantie: We zijn transparant over onze activiteiten, financiën en besluitvorming.

 3. Effectiviteit: We streven ernaar om effectief en efficiënt hulp te bieden aan degenen die het nodig hebben.

 4. Integriteit: We handelen te allen tijde integer en respecteren de mensen die we helpen.

 5. Samenwerking: We werken samen met partners, vrijwilligers en donateurs om onze missie te versterken.

Strategische Doelen

 1. Uitbreiding van hulpprogramma's: Verder ontwikkelen en uitbreiden van onze hulpprogramma's om een breder scala aan mensen in nood te kunnen ondersteunen.

 2. Versterken van vrijwilligersnetwerk: Het vergroten van ons vrijwilligersnetwerk

 3. Maatschappelijke bewustwording: Vergroten van de maatschappelijke bewustwording over armoede en sociale uitsluiting, en het belang van vrijwilligerswerk en donaties.

 4. Financiële duurzaamheid: Zorgen voor een solide financiële basis door middel van duurzame fondsenwerving en efficiënt financieel beheer.

Activiteiten

 1. Hulppakketten: Distributie van voedsel-, kleding-, verjaardags-, en kerstpakketten aan gezinnen en individuen in financiële nood.

 2. Onbezorgde momenten: Organisatie van uitjes, activiteiten en vakanties voor mensen die een moeilijke tijd doormaken.

 3. Bewustwordingscampagnes: Organisatie van evenementen en campagnes om bewustwording te creëren over armoede en sociale uitsluiting, en het belang van vrijwilligerswerk.

 4. Samenwerkingen: Samenwerking met lokale partners, bedrijven en andere organisaties om onze impact te vergroten en synergieën te benutten.

Doelgroep

Stichting Thania Lawrence richt zich specifiek op het bieden van hulp en ondersteuning aan kwetsbare groepen binnen de samenleving. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, mensen die in armoede leven, daklozen, eenzame ouderen, en gezinnen met een laag inkomen.

 • Aanvraagprocedure

Iedereen kan een aanvraag doen voor steun via het aanvraagformulier op onze website of door een schriftelijke aanvraag in te dienen per post.

Aanvragen worden door een speciaal aangestelde commissie beoordeeld, bestaande uit leden van het bestuur en vrijwilligers met ervaring in sociale hulpverlening.

 • Selectiecriteria

De commissie beoordeelt elke aanvraag op basis van vastgestelde criteria om te bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor ondersteuning. De criteria zijn als volgt:

 • Inkomensgrens: Aanvragers moeten aantonen dat hun inkomen onder de vastgestelde inkomensgrens ligt. Dit kan door het overleggen van salarisstroken, uitkeringsspecificaties, of andere relevante documenten zoals bijvoorbeeld een inschrijving bij de voedselbank.

 • Woonsituatie: Aanvragers die dakloos zijn of in onstabiele woonsituaties verkeren krijgen voorrang.

 • Medische noodzaak: Personen met medische problemen die niet volledig door de zorgverzekeraar worden gedekt, kunnen in aanmerking komen voor financiële hulp.

 • Gezinssituatie: Gezinnen met kinderen, alleenstaande ouders, en mensen die voor gezinsleden zorgen, worden als prioriteit beschouwd.

 • Samenwerking met andere organisaties: Aanvragers die zijn doorverwezen door erkende organisaties zoals de gemeente, voedselbanken, of welzijnsorganisaties, worden meegenomen in de beoordeling.

 • Samenwerking met gemeente en andere organisaties

Stichting Thania Lawrence werkt nauw samen met lokale gemeenten, voedselbanken en andere welzijnsorganisaties om de doelgroep te bereiken. Deze samenwerking zorgt ervoor dat alleen de meest kwetsbaren in de samenleving worden geïdentificeerd en gesteund. Aanvragers die via deze organisaties komen, worden vaak als betrouwbare kandidaten gezien voor ondersteuning.

 • Gegevensbescherming en AVG

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden persoonlijke gegevens van aanvragers alleen bewaard zolang dit noodzakelijk is voor de beoordeling en toekenning van de aanvraag. Na de beoordeling worden alle persoonlijke gegevens vernietigd, tenzij de wet anders voorschrijft. De stichting slaat geen persoonlijke gegevens op zonder de uitdrukkelijke toestemming van de aanvrager.

 

Financiën

Stichting Thania Lawrence is afhankelijk van donaties van particulieren, bedrijven en organisaties. We zorgen ervoor dat elke ontvangen euro zorgvuldig wordt besteed aan onze hulpprogramma's en activiteiten. Jaarlijks publiceren we een financieel jaarverslag dat beschikbaar is voor alle belanghebbenden, om volledige transparantie te garanderen over onze inkomsten en uitgaven.

Communicatie en Transparantie

We streven naar openheid en transparantie in onze communicatie met alle belanghebbenden, waaronder donateurs, vrijwilligers en de bredere gemeenschap. Onze website en sociale media zijn belangrijke kanalen voor het delen van informatie over onze activiteiten, evenementen, en financiële verantwoording.

Evaluatie en Monitoring

Jaarlijks evalueren we onze strategieën en activiteiten om te beoordelen in hoeverre we onze doelstellingen hebben bereikt. Op basis van deze evaluatie passen we waar nodig onze aanpak aan, om zo effectief mogelijk te blijven bijdragen aan onze missie.

Conclusie

Stichting Thania Lawrence blijft zich inzetten voor het bieden van ondersteuning aan mensen die het moeilijk hebben, met een sterke focus op solidariteit, transparantie en effectiviteit. Samen met onze vrijwilligers, donateurs en partners streven we ernaar om een verschil te maken en lichtpuntjes te bieden aan hen die dat het meest nodig hebben.

Dit beleidsplan vormt de leidraad voor onze activiteiten en toont onze inzet voor een rechtvaardige en ondersteunende samenleving.